Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 • składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
 • wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 • dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy, granty, zlecenia usług,
 • wpływu z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą jedynie dodatkowo i wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie służyć realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Stowarzyszenie realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań:

18.12.Zpozostałe drukowanie;
59.11.Zdziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
62.01.Zdziałalność związana z oprogramowaniem;
73.12.Apośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
73.12.Bpośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
73.12.Cpośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
73.12.Dpośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
79.12.Zdziałalność organizatorów turystyki.
82.19.Zwykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
93.11.Zdziałalność obiektów sportowych;
93.12.Zdziałalność klubów sportowych;
93.19.Zpozostała działalność związana ze sportem;
93.29.Zpozostała działalność rekreacyjna i rozrywkowa;

Przychody i koszty:

 • 2022: przychody 36020,20zł, koszty 37908,34, zysk/strata -1888,14zł
 • 2021: przychody 25135,30zł, koszty 25099,93, zysk/strata 35,37zł
 • 2020: przychody 10199,90zł, koszty 20589,86, zysk/strata -10389,96zł
 • 2019: przychody 52570,00zł, koszty 43756,05zł, zysk/strata 8813,95zł
 • 2018: przychody 43880,00zł, koszty 47586,41zł, zysk/strata -3706,41zł
 • 2017: przychody 30799,01zł, koszty 24539,85zł, zysk/strata 6259,16zł
 • 2016: przychody 5240,00zł, koszty 4796,60zł, zysk/strata 443,40zł
przekaż swój 1%  |   KRS:0000621923