AA+A++

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

  • składki członkowskie,
  • darowizny, zapisy i spadki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
  • wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
  • dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  • dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy, granty, zlecenia usług,
  • wpływu z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą jedynie dodatkowo i wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie służyć realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Stowarzyszenie realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań:

18.12.Zpozostałe drukowanie;
59.11.Zdziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
62.01.Zdziałalność związana z oprogramowaniem;
73.12.Apośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
73.12.Bpośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
73.12.Cpośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
73.12.Dpośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
79.12.Zdziałalność organizatorów turystyki.
82.19.Zwykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
93.11.Zdziałalność obiektów sportowych;
93.12.Zdziałalność klubów sportowych;
93.19.Zpozostała działalność związana ze sportem;
93.29.Zpozostała działalność rekreacyjna i rozrywkowa;

Przychody i koszty:

  • 2018: przychody 43880,00zł, koszty 47586,41zł, zysk/strata -3706,41zł
  • 2017: przychody 30799,01zł, koszty 24539,85zł, zysk/strata 6259,16zł
  • 2016: przychody 5240,00zł, koszty 4796,60zł, zysk/strata 443,40zł