Statut Stowarzyszenia przyjęty uchwałą 2/2016 na Zebraniu Założycielskim w dniu 16 maja 2016 (tekst jednolity z dnia 27.07.2019):


Dokumenty potrzebne do wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia. Aby przystąpić do procesu rekrutacji na członka Stowarzyszenia należy bezpośrednio w jego siedzibie złożyć wypełnione następujące dokumenty: deklarację członkowską, rekomendację na członka zwyczajnego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Następnie w ciągu dwóch miesięcy zbierze się Zarząd Stowarzyszenia i wyda stosowną decyzję.


Zgoda na publikację wizerunku. W przypadku pozytywnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia w kwestii przyjęcia nowego członka konieczne jest również dostarczenie wypełnionej zgody na publikację wizerunku.


Rezygnacja z członkowstwa. Deklaracje należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia.


Regulamin Opłacania Składek Członkowskich przyjęty uchwałą 6/2016 na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 12.08.2016, ze zmianami z dnia 19.06.2020 oraz 26.06.2023:


Logo w formacje wektorowym - Stowarzyszenia oraz klubu kolarskiego.

przekaż swój 1%  |   KRS:0000621923