Celem Stowarzyszenia jest:

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • promowanie zdrowego trybu życia;
 • wypoczynek i rekreacja;
 • działalność charytatywna;
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • rozpowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:

 • stworzeniu drużyny futsalowej;
 • stworzeniu klubu rowerowego;
 • organizowaniu i udziale w imprezach sportowych, krajowych i międzynarodowych;
 • organizowaniu wspólnych spotkań, szkoleń oraz turniejów futsalowych;
 • organizowaniu wspólnych spotkań, szkoleń oraz wyścigów rowerowych;
 • wydawaniu materiałów informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjno-szkoleniowych;
 • organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 • organizowaniu wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku, rekreacji i szkoleń;
 • organizowaniu wolontariatu;
 • działalności związanej w wędkarstwem;
 • propagowaniu wśród członków uprawiania amatorskiego sportu wyczynowego;
 • stwarzanie młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego;
 • występowanie do urzędów, instytucji i sponsorów o pomoc w realizacji zadań statutowych;
 • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
przekaż swój 1%  |   KRS:0000621923